Producenci
Regulamin

Zawarcie umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym może nastąpić na dwa sposoby.

Kupujący ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji wszelkich zapisów umowy ze Sprzedającym, w tym również zmieniających zapisy poniższego regulaminu. Negocjacje, te powinny być prowadzone w formie pisemnej i kierowane na adres Sprzedającego (OPTIMAL Wojciech Tatka, ul. Wałowa 3, 43-430 Skoczów).

W przypadku zrezygnowania przez Kupującego z możliwości zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji zastosowanie ma poniższy regulamin i stosowne przepisy prawa.

 

§1 Definicje

Adres pocztowy głównego miejsca wykonywania działalności, a zarazem adres do doręczeń: OPTIMAL Wojciech Tatka ul. Wałowa 3, 43-430 Skoczów.

Adres pocztowy dodatkowych miejsc wykonywania działalności: ul. Michejdy 2 oraz ul. Michejdy 4, 43-400 Cieszyn.

Adres reklamacyjny– adres serwisu: Optimal Wojciech Tatka - SERWIS ul. Wałowa 3 43-430 Skoczów. Kontakt z serwisem: tel. 33 300 31 60.

Cennik dostaw – zestawienie sposobów dostawy oraz ich kosztów dostępny na stronie internetowej http://optimal24.pl/pl/i/Regulamin/3#Koszty%20dostawy

Dane kontaktowe:

OPTIMAL Wojciech Tatka
ul. Wałowa 3, 43-430 Skoczów
e-mail:sklep@optimal24.pl
Tel.: 33 300 31 60 lub kom.: 692949918.

Dowód zakupu towaru – faktura, rachunek lub paragon wystawione zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku z późniejszymi zmianami i innymi stosownymi przepisami prawa.

Karta produktu – pojedyncza podstrona sklepu, na której zawarte są informacje o danym, pojedynczym produkcie.

Klient – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku z późniejszymi zmianami.

Kodeks dobrych praktyk – zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych, o których mowa w art 2 pkt. 5 Ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym z dnia 23 sierpnia 2007 roku z późniejszymi zmianami.

Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego czynności prawnej (zakupu) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Koszyk – element oprogramowania sklepu internetowego, umożliwiający ustalenie listy produktów wybranych przez Kupującego z całej oferty Sklepu.

Kupujący – osoba nabywająca dobra materialne, zarówno Konsument, jak i Klient.

Miejsce wydania rzeczy – wskazany w zamówieniu przez Kupującego adres pocztowy lub miejsce, w którym przesyłkę można odebrać osobiście:

Sklep Optimal

ul. Michejdy 2

43-400 Cieszyn

Sklep Optimal

ul. Wałowa 3

43-430 Skoczów

Moment wydania rzeczy – moment, w którym Kupujący lub wskazana przez niego do odbioru osoba trzecia obejmie rzecz w posiadanie.

Płatność – sposób zapłaty za przedmiot umowy i dostawę. Zestawienie metod płatności dostępnych w Sklepie znajduje się pod adresem strony internetowej: 

Prawo konsumenckie – ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku.

Produkt – minimalna i niepodzielna ilość rzeczy, która może być przedmiotem zamówienia, a która podana jest w sklepie Sprzedającego jako jednostka miary przy określeniu jego ceny (cena/jednostka).

Przedmiot umowy/przedmiot świadczenia – produkty i dostawa będące przedmiotem umowy.

Regulamin –  niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego Optimal24.pl, będący regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Rzecz – rzecz ruchoma mogąca być lub będąca przedmiotem umowy.

Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem internetowym: http://optimal24.pl/,  za pośrednictwem którego Kupujący może złożyć zamówienie.

Sprzedający:

OPTIMAL Wojciech Tatka

ul. Wałowa 3, 43-430 Skoczów
NIP 548-107-07-83, REGON 070683645, GIODO 009353/2013 

zarejestrowany i widoczny w ewidencji CEDIG pod adresem:

https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/ceidg.public.ui/SearchDetails.aspx?Id=e2288eba-f473-4803-a336-ed519ae7d99d

Konto bankowe (Bank Spółdzielczy w Cieszynie)
86 8113 0007 2001 0004 6907 0001

System– zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego, potocznie określany Internetem.

Termin realizacji – podana na karcie produktu liczba godzin lub dni roboczych potrzebnych do zrealizowania zamówienia.

Towar – dobro materialne przeznaczone na sprzedaż, w tym przypadku produkty prezentowane w Sklepie.

Umowa – umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku w przypadku Konsumentów i umowa sprzedaży w rozumieniu art. 535 Ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku w przypadku Kupujących.

Wada – zarówno wada fizyczna, jak i wada prawna.

Wada fizyczna – niezgodność rzeczy sprzedanej z umową.

Wada prawna – sytuacja, kiedy rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.

Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem sklepu określające jednoznacznie: rodzaj i ilość produktów; rodzaj dostawy; rodzajpłatności; miejsce wydania rzeczy, dane Kupującego a zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym.

Zarejestrowany użytkownik  – należy przez to rozumieć osobę mającą dostęp do internetu, która pozostawiła swoje dane w systemie rejestrującym (w tym przypadku systemie rejestrującym sklepu).

 

§2 Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy działający pod adresem www.optimal24.pl umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem internetu i prowadzony jest przez Optimal Wojciech Tatka z siedzibą w Skoczowie przy ulicy Wałowej 3, wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza Miasta Skoczów pod numerem 3034/96, NIP 548-107-07-83, REGON 070683645, e-mail biuro@optimal.net.pl, nr telefonu 33 300 31 60. 
 2. Sklep internetowy przyjmuje zamówienia poprzez stronę www.optimal24.pl, telefonicznie, faxem, mailem, listownie bądź w oddziałach firmy Optimal Wojciech Tatka. Zamówienia realizujemy w kolejności ich składania.
 3. Adres głównego miejsca wykonywania działalności, a zarazem adres korespondencyjny do doręczeń to: OPTIMAL Wojciech Tatka, ul. Wałowa 3, 43-430 Skoczów. Tel.: 33 300 31 60 lub kom.: 602 491 688, 692 949 918, e-mail: sklep@optimal24.pl.
 4. Przesyłki do serwisu prosimy wysyłać na adres:
  Optimal Wojciech Tatka - SERWIS
  ul. Wałowa 3 43-430 Skoczów
  Kontakt z serwisem: tel. 33 300 31 60.
 5. Adresy dodatkowego miejsca wykonywania działalności: ul. Michejdy 2, 43-400 Cieszyn (sklep Optimal), ul. Michejdy 4, 43-400 Cieszyn (serwis komputerowy Optimal).
 6. Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym regulaminem.
 7. Miejsce wydania rzeczy musi znajdować się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 8. Sprzedający jest zobowiązany i zobowiązuje się dostarczać rzeczy wolne od wad.
 9. Sprzedający nie udziela Kupującemu gwarancji w rozumieniu art. 577 Kodeksu cywilnego, natomiast informuje o znanych mu gwarancjach udzielonych przez osoby trzecie dla produktów znajdujących się w sklepie.
 10. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie wszelkich istotnych postanowień umowy w celu uzyskania dostępu do tych informacji w przyszłości następuje w postaci potwierdzenia zamówienia poprzez wysłanie klientowi e-maila transakcyjnego. 
 11. Sprzedający nie pobiera żadnych opłat za komunikację z nim z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość, a Kupujący poniesie jej koszty w wysokości wynikającej z umowy, jaką zawarł z osobą trzecią świadczącą na jego rzecz określoną usługę umożliwiającą porozumiewanie na odległość.
 12. Wszelkie terminy liczone są zgodnie z art. 111 Kodeksu cywilnego, czyli termin oznaczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia, a jeżeli początkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, nie uwzględnia się przy obliczaniu terminu dnia, w którym to zdarzenie nastąpiło.
 13. Sprzedający zapewnia Kupującemu poprawnośćdziałania sklepu internetowego w następujących przeglądarkach: IE wersja 7 lub nowsza, FireFox wersja 3 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome, Safari z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH, na ekranach o rozdzielczości poziomej powyżej 1024 px. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie sklepu, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności sklepu optimal24.pl, należy je wszystkie wyłączyć.
 14. Informacje o towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 15. Sprzedający stosuje się do kodeksu dobrych praktyk.

 

§3 Składanie zamówienia

 1. Zamówienia dokonywane za pośrednictwem strony internetowej http://optimal24.pl/  można składać 24 godziny na dobę przez cały rok (za wyjątkiem przerw technicznych i konserwacyjnych).
 2. W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien:

  -  dokonać wyboru produktów poprzez dodanie ich do Koszyka,

  -  prawidłowo wypełnić formularz zamówień dostępny na stronie sklepu – w tym: wybrać rodzaj dostawy, rodzaj płatności oraz miejsce wydania rzeczy,

  -  podać dane osobowe i teleadresowe wraz z poprawnym, istniejącym adresem e-mail, który jest potrzebny do potwierdzenia złożonego zamówienia i zawarcia umowy,

  -  zaakceptować regulamin poprzez zaznaczenie odpowiedniego przycisku (checkboxu),

  -  potwierdzić zamówienie, używając przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.

 3. Klikając przycisk „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”, Kupujący wyraźnie potwierdza, iż wie, że zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty.
 4. W trakcie składania zamówienia, aż do momentu naciśnięcia przycisku "Zamówienie z obowiązkiem zapłaty" – Kupujący ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
 5. Kliknięcie przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” stanowi oświadczenie woli zawarcia umowy sprzedaży z OPTIMAL Wojciech Tatka  zgodnie z treścią Regulaminu.
 6. Zamówienie zostanie przekazane do realizacji po otrzymaniu płatności.
 7. Informacja udzielona przez sprzedawcę o przyjęciu zamówienia do realizacji, na podstawie zaakceptowanej przez obie strony oferty, jest jednoznaczna z zawarciem umowy kupna/sprzedaży wiążącą obie strony transakcji.
 8. Po złożeniu zamówienia, Kupujący otrzymuje drogą mailową informację o jego otrzymaniu przez sklep. 
 9. W przypadku chęci odbioru osobistego w jednym z oddziałów Optimal Wojciech Tatka (opcja dostępna w koszyku*), złożenie zapotrzebowania poprzez stronę internetową poczytuje się za przyjęcie rezerwacji na dany produkt i przygotowanie towaru do zakupu. Moment zawarcia umowy kupna- sprzedaży następuje natomiast przy odbiorze towaru w sklepie, po zbadaniu przez klienta przedmiotu zakupu oraz osobistej akceptacji oferty.
 10. Jeśli wartość zamówienia przekracza kwotę 5 000 PLN:  i klient zawiera umowę jako przedsiębiorca - zobowiązany jest do dokonania przelewem płatności całej kwoty wskazanej w potwierdzonym jako przyjęte do realizacji zamówieniu;  i klient nie dokonuje zakupu w ramach lub w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą - zobowiązany jest do dokonania wpłaty zaliczki w wysokości stanowiącej różnicę między wartością przyjętego do realizacji zamówienia a kwotą 5 000 PLN.
 11. Realizacja zamówienia płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie, a zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zaksięgowaniu wpłaty Konsumenta na koncie Sprzedającego.
 12. Realizacja zamówienia Klienta może być uzależniona od dokonania wpłaty całości lub części wartości zamówienia lub zgody Sprzedającego na wysłanie zamówienia za pobraniem (płatnego przy odbiorze).
 13. Zakupiony przedmiot umowy jest wraz z wybranym przez Kupującego dokumentem sprzedaży wysyłany wybranym przez Kupującego rodzajem dostawy do wskazanego przez Kupującego w zamówieniu miejsca wydania rzeczy.
 14. Firma OPTIMAL Wojciech Tatka wystawia paragon lub fakturę VAT na zakupiony towar. Aby otrzymać fakturę VAT należy wybrać ten dokument sprzedaży podczas składania zamówienia oraz poprawnie wypełnić dane.
 15. Jeżeli dokument zakupu nie został dołączony do otrzymanej przesyłki, to zostanie on dosłany pocztą tradycyjną.
 16. Kupujący może złożyć zamówienie jako zarejestrowany użytkownik lub bez rejestracji w sklepie.
 17. Rejestracja oznacza, że Kupującymoże skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez sklep, co ułatwi proces składania kolejnego zamówienia. W tym celu Kupujący powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login i hasło są ciągiem znaków ustalanych przez Kupującego, który ma obowiązek zachowania ich w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich. Kupujący ma w każdej chwili możliwość́ wglądu, poprawiania, aktualizacji danych oraz usuwania konta w sklepie.
 18. Zarejestrowani użytkownicy po zalogowaniu na konto zyskują możliwość wglądu w historię swoich zamówień, mogą na bieżąco śledzić zmiany statusu złożonego zamówienia czy modyfikować adres dostawy.
 19. Sklep optimal24.pl nie prowadzi sprzedaży hurtowej. Zamówienia składane przez jednego Klienta na produkt w ilości większej niż dwie sztuki mogą zostać anulowane lub zrealizowane na warunkach, jakie zaproponuje obsługa sklepu.

 

 

§4 Ceny produktów i  promocje

 1. Ceny produktów w sklepie internetowym Optimal24.pl podawane są w polskiej walucie(PLN) i uwzględniają podatek VAT (ceny brutto).
 2. Ceny towarów nie zawierają kosztu dostawy, który określony został osobno w cenniku dostaw.
 3. Koszt dostawy wg cennika dostępnego w niniejszym regulaminie, a także na osobnej stronie sklepu internetowego: http://optimal24.pl/pl/i/Regulamin/3#Koszty%20dostawy doliczany jest do łącznej wartości zamówienia.
 4. W przypadku sprzedaży produktów promocyjnych, których ilość jest ograniczona, realizacja zamówień uzależniona jest od kolejności wpłynięcia zamówienia do Sprzedającego.

 

§5 Formy dostawy i płatności

 1. Zamówione towary wraz z wybranym przez Kupującego dokumentem sprzedaży dostarczane są do Kupującego za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD lub Poczty Polskiej, możliwy jest także odbiór osobisty w Skoczowie lub Cieszynie.
 2. Wraz z towarem wydawane są dokument gwarancyjny oraz faktura VAT lub paragon fiskalny. W przypadku braku któregokolwiek z tych dokumentów prosimy o zgłoszenie tego faktu w celu uzupełnienia braków.
 3. Przesyłka dostarczana jest na adres dostawy wskazany w formularzu zamówień (adres może być inny niż miejsce zamieszkania osoby składającej zamówienie).
 4. Na czas otrzymania przesyłki składa się: czas realizacji zamówienia (kompletowanie towaru, forma płatności, wystawienie dokumentu sprzedaży, spakowanie paczki);  czas dostawy, zależny od wybranego sposobu dostarczenia.
 5. Przewidywany czas dostawy (całkowity czas realizacji zamówienia – zarówno po stronie sklepu, jak i pośrednika) wynosi od 2 do 5 dni roboczych od daty złożenia zamówienia (w przypadku przesyłek wysyłanych za pobraniem) lub od daty zarejestrowania wpłaty (w przypadku, gdy wybraną formą płatności była przedpłata), o ile podczas potwierdzenia zamówienia nie nastąpią inne ustalenia odnośnie terminu dostawy pomiędzy OPTIMAL Wojciech Tatka a Kupującym.
 6. W przypadku zamówienia produktów wraz z dostawą, jeżeli nie nastąpiły inne ustalenia między Sprzedającym a Kupującym, Kupujący ma obowiązek uiścić opłatę za dostarczenie towaru.
 7. Dokładna cena przesyłki podawana jest automatycznie po dodaniu towarów do Koszyka.
 8. Koszt dostarczenia zamówionego towaru określony został w cenniku dostaw dostępnym na stronie: http://optimal24.pl/pl/i/Regulamin/3#Koszty%20dostawy dostawy
 9. W sklepie internetowym Optimal24.pl dostępne są następujące metody płatności:

  Przed wydaniem towaru Klientowi:

  -  Przelew na rachunek bankowy Optimal Wojciech Tatka - dane do przelewu to:

  OPTIMAL Wojciech Tatka

  Ul. Wałowa 3, 43-430 Skoczów
  Konto bankowe (Bank Spółdzielczy w Cieszynie)
  86 8113 0007 2001 0004 6907 0001

              W tytule przelewu prosimy podać: imię, nazwisko, nr zamówienia

  -  płatności elektroniczne DotPay

   

   

  W momencie odbioru towaru:

  -  płatność za pobraniem – gotówka przy odbiorze u kuriera lub listonosza

  -  płatność przy odbiorze – gotówką lub kartą kredytową w punkcie odbioru w sklepie Optimal Wojciech Tatka

   
 10. Na dokonanie przedpłaty Kupujący ma czternaście dni od złożenia zamówienia. Po tym czasie zamówienie zostaje anulowane.
 11. W przypadku, gdy zamówienie złożone zostało w dniu wolnym od pracy, jego realizacja rozpoczyna się w najbliższym dniu roboczym.
 12. Optimal Wojciech Tatka może ustalić z klientem inne, szczególne warunki i formy płatności. W takim wypadku obowiązują warunki i formy płatności wskazane z zamówieniu potwierdzonym przez Optimal Wojciech Tatka jako przyjęte do realizacji i spełnienia wszelkich dodatkowych wymogów związanych z uzgodnionymi warunkami lub formą płatności.
 13. Optimal Wojciech Tatka może przenieść prawa i przekazać obowiązki wynikające z zawartej umowy na inne podmioty wyłącznie za uprzednią zgodą wyrażoną przez konsumenta na piśmie pod rygorem nieważności. Konsument może przenieść prawa i przekazać obowiązki wynikające z zawartej umowy na inne podmioty wyłącznie za uprzednią zgodą wyrażoną przez Optimal Wojciech Tatka na piśmie pod rygorem nieważności.

 

 

§6 Prawo do odstąpienia

od umowy zawartej na odległość

 1. Każdemu Kupującemu będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego i korzystającemu ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem http://optimal24.pl/ na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość w terminie i zgodnie z warunkami opisanym poniżej.
 2. Konsument, który zawarł umowę na odległość może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego.
 3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od momentu wydania rzeczy.
 4. Termin uznaje się za dotrzymany, jeżeli przed jego upływem Konsument złoży u Sprzedającego oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
 5. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Prawa konsumenckiego, na formularzu dostępnym pod adresem http://optimal24.pl/pages/zwroty-i-reklamacje  lub w innej pisemnej formie zgodnej z Prawem konsumenckim
 6. Oświadczenie należy wysłać listem poleconym na adres firmy lub załączyć do paczki ze zwracanym towarem.
 7. W celu usprawnienia obsługi, towary zwracane prosimy opisać słowem: „zwrot” w widocznym miejscu na przesyłce.
 8. Sprzedający wyłącza możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy w innej niż pisemna formie.
 9. Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi na e-mail (podany przy zawieraniu umowy i inny jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 10. Zgodnie z art. 38 Prawa konsumenckiego prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy:

  ·         w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

  ·         w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

   
 11. Szczegółowe informacje dotyczące Prawa odstąpienia od umowy znaleźć można na stronie sklepu:  http://optimal24.pl/pl/i/Zwroty-i-reklamacje/7
 12. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowę uważa się za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu (była wynikiem normalnej eksploatacji/używania zakupionego towaru).
 13. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zwracanej rzeczy będącej przedmiotem umowy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 14. Sprzedający zwraca Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym także koszty dostarczenia rzeczy, niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy.
 15. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 16. W przypadku odstąpienia od umowy wysokość zwracanych przez Sprzedającego kosztów dostawy ograniczona jest do wartości najtańszej dostępnej w sklepie przesyłki. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, ten nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów,  zgodnie z art 33 Prawa konsumenckiego.
 17. Zwrot towaru Konsumentowi powinien nastąpić niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 18. Konsument odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt i ryzyko.
 19. Zwracany towar należy odesłać na adres pocztowy Sprzedającego.
 20. Bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy ponosi Konsument, chyba, że przedsiębiorca zgodził się je ponieść.
 21. Sklep nie wymienia produktów, przyjmuje tylko zwroty.
 22. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 23. Prawo odstąpienia od umowy dotyczy także sprzedaży ratalnej, przy umowach zawieranych na odległość, zgodnie z warunkami umowy kredytowej.
 24. Optimal Wojciech Tatka nie stosuje polityki towarów zastępczych.

 

 

§7 Rękojmia

Reklamacje związane z zamówieniami:

 1. Sprzedający ponosi odpowiedzialność́ wobec Konsumenta na zasadach określonych w art. 556 Kodeksu cywilnego i kolejnych zawady (rękojmia).
 2. Jeżeli Kupującym jest Konsument, a wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania rzeczy sprzedanej, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Kupującego.
 3. Jeżeli zostanie stwierdzona wada fizyczna, Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.
 4. Jeżeli określony przez Sprzedającego lub producenta termin przydatności rzeczy do jej użycia kończy się po upływie dwóch lat od dnia wydania rzeczy Konsumentowi, Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne tej rzeczy stwierdzone przed upływem tego terminu.
 5. Zgodnie z art. 5561 kodeksu cywilnego, wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową, w szczególności gdy rzecz:

  -  nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia,

  -  nie nadaje się do celu, o którym Konsument poinformował Sprzedającego przy zawarciu umowy, a Sprzedający nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia,

  -  została wydana Konsumentowi w stanie niezupełnym.

  -  nie ma ona właściwości, o której zapewniał producent lub jego przedstawiciel lub osoba, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej oraz osoba, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent, chyba że Sprzedający zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy.

 6. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może:

  -  żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady; w takim przypadku Sprzedający jest zobowiązany do wymiany rzeczy wadliwej na wolną od wad lub do usunięcia wady w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego;

  -  składając stosowne oświadczenie żądać obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy i zwrotu kosztów, chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo usunie wadę, dokonując naprawy. Jeżeli jednak rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, nie przysługuje mu prawo do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

 7. Sprzedający jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
 8. Sposób zadośćuczynienia proponuje Sprzedający, ale Kupujący będący Konsumentem może zamiast zaproponowanej przez Sprzedającego naprawy zażądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwy albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego.
 9. Oceniając nadmierność kosztów, pod uwagę brana jest wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zadośćuczynienia.
 10. Sprzedający może naprawić wadliwą rzecz tylko raz. Przy kolejnej reklamacji musi zgodzić się na żądanie Kupującego – przykładowo wymianę towaru. 
 11. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 12. Jeżeli wada zakupionego towaru jest istotna, można od razu żądać wymiany lub zwrotu pieniędzy.
 13. W przypadku wymiany lub odstąpienia od umowy Kupujący, wykonujący uprawnienia z tytułu rękojmi powinien dostarczyć wadliwą rzecz na koszt Sprzedającego pod adres reklamacyjny.
 14. Gdy Kupujący będący Konsumentem zażądał wymiany rzeczy, usunięcia wady lub złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy lub obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, Sprzedający ustosunkuje się do tego żądania w terminie 14 dni, a jeśli tego nie uczyni, żądanie uznaje się za uzasadnione na podstawie art. 5615  kodeksu cywilnego.
 15. Jeżeli Kupującym jest przedsiębiorca (przy sprzedaży między przedsiębiorcami) Kupujący traci uprawnienia z tytułu rękojmi, o ile nie
  zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie Sprzedającego o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później – jeżeli nie zawiadomił Sprzedającego niezwłocznie po jej stwierdzeniu. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie przed jego upływem zawiadomienia o wadzie.
 16. Koszty wymiany lub naprawy ponosi Sprzedający, za wyjątkiem sytuacji opisanej w §6 pkt 13.
 17. Sprzedający obowiązany jest przyjąć od Konsumenta rzecz wadliwą w razie wymiany rzeczy na wolną od wad lub odstąpienia od umowy.
 18. W razie dochodzenia przed sądem albo sądem polubownym jednego z uprawnień z tytułu rękojmi termin do wykonania innych uprawnień, przysługujących Konsumentowi z tego tytułu, ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Odpowiednio stosuje się również do postępowania mediacyjnego, przy czym termin do wykonania innych uprawnień z tytułu rękojmi, przysługujących Konsumentowi, zaczyna biec od dnia odmowy przez sąd zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem lub bezskutecznego zakończenia mediacji.
 19. Jeżeli z powodu wady rzeczy Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny, może on żądać naprawienia szkody, którą poniósł przez to, że zawarł umowę, nie wiedząc o istnieniu wady, choćby szkoda była następstwem okoliczności, za które Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności, a w szczególności może żądać zwrotu kosztów zawarcia umowy, kosztów odebrania, przewozu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy, zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim nie odniósł z nich korzyści, a nie otrzymał ich zwrotu od osoby trzeciej oraz zwrotu kosztów procesu. Nie uchybia to przepisom o obowiązku naprawienia szkody na zasadach ogólnych.
 20. Upływ żadnego terminu do stwierdzenia wady nie wyłącza wykonania uprawnień z tytułu rękojmi, jeżeli Sprzedający wadę podstępnie zataił.
 21. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Kupującego gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres sklep@optimal24.pl.
 22. Wadliwy towar prosimy przesłać na adres do reklamacji:

Optimal Wojciech Tatka – SERWIS
ul. Wałowa 3, 43-430 Skoczów

Kontakt z serwisem: tel. 33 300 31 60
Prosimy oznaczyć paczkę napisem „serwis”.

 

Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną

 1. OPTIMAL Wojciech Tatka podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie,  jak wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Kupujących.
 2. Kupujący powinien niezwłocznie powiadomić OPTIMAL Wojciech Tatka o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu.
 3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Kupujący może zgłaszać pisemnie na adres: sklep@optimal24.pl.
 4. W reklamacji Kupujący powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

 

 §8 Polityka prywatności

oraz bezpieczeństwo danych osobowych

 1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Konsumentów sklepu jest Sprzedający.
 2. Sprzedającyzobowiązuje się̨ do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku. Kupujący podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę̨ na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonegozamówienia. Kupujący ma w każdej chwili możliwość́ wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych
 3. Powierzone nam dane osobowe, są wykorzystywane wyłącznie w celu: realizacji umowy, a jeśli klient wyrazi na to zgodę także w celu: informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez sklep www.optimal24.pl oraz wysyłania informacji o aukcjach na portalu www.allegro.pl wystawionych przez użytkownika optimal-net-pl.
 4. Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych.
 5. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówień przez sklep zostały opisane w Polityce prywatności, która znajduje się pod adresem: http://optimal24.pl/pl/i/Polityka-prywatnosci-i-cookies/11

 

§9 Postanowienia końcowe

 1. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za błąd popełniony przez Kupującego w formularzu zamówienia, w wyniku którego przesyłka nie dotarła do adresata, a także za nieuzasadnioną odmowę odbioru przesyłki. Koszty związane z ponowną wysyłką oraz obsługą takiego zlecenia ponosi Kupujący.
 2. W razie wątpliwości dotyczących oferty prezentowanej na Optimal24.pl należy skontaktować się ze Sprzedającym pod adresem sklep@optimal24.pl.
 3. Sklep internetowy nie ponosi odpowiedzialności za zakupy dokonywane przez osoby trzecie wykorzystujące konto oraz hasło Kupującego.
 4. Żadne z postanowień́ niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem, Sprzedający deklaruje wolę bezwzględnego podporzadkowania się̨ i stosowania tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.
 5. Wszystkie zdjęcia, opisy produktów, elementy graficzne oraz pliki znajdujące się na stronie sklepu są chronione prawami autorskimi i nie mogą być wykorzystywane bez zgody właściciela.
 6. Sklep wykorzystuje cookies, czyli niewielkie informacje tekstowe wysyłane do komputera użytkownika i identyfikujące go w celu uproszczenia danej operacji. Ciasteczka nie są szkodliwe dla komputera i nie gromadzą żadnych danych. Służą wyłącznie do zidentyfikowania osoby odwiedzającej nasz sklep i dostosowania witryny w taki sposób, by jej użytkowanie było dopasowane do potrzeb konkretnego użytkownika. Szczegółowy opis zasady działania plików cookies znaleźć można w Polityce prywatności sklepu dostępnej na stronie: http://optimal24.pl/pl/i/Polityka-prywatnosci-i-cookies/11.
 7. O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Kupujący będą̨ powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej 10 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu. Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania regulaminu do obowiązującego stanu prawnego.
 8. Z aktualnymi Ogólnymi Warunkami (regulaminem sprzedaży) zapoznać się można w każdej chwili na stronie: http://optimal24.pl/pl/i/Regulamin/3. W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Kupującego obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia. Za wyjątkiem sytuacji, kiedy Konsument uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnego jako obowiązującego.
 9. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie oraz potwierdzenie Kupującemu istotnych postanowień Umowy sprzedaży z uwzględnieniem informacji wymienionych w art. 12.1. Ustawy o prawach Konsumenta następuje poprzez przesłanie Kupującemu na podany adres e-mail potwierdzenia ze specyfikacją zamówienia.
 10. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne, jeśli Konsument wyrazi taką wolę, rozwiązuje się na drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej lub na drodze równoważnych i zgodnych z prawem metod przedsądowego lub pozasądowego rozwiązywania sporów wskazanych przez Konsumenta. W ostateczności sprawę rozstrzyga sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.


Dostęp do niniejszego regulaminu Kupujący mogą uzyskać w dowolnym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego  na stronie internetowej sklepu lub bezpośrednio pod adresem: http://optimal24.pl/pl/i/Regulamin/3. Regulamin można pobrać i sporządzić jego wydruk.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl